Zeydan Lhasa

མཛེས་ལྡན་ལྷ་ས།

Beautiful Lhasa

Tenzin Yulo & Tashi Dondrup

བསྟན་འཛིན བཀྲ་ཤིས དོན་འགྲུབ

Autoplay

མཛེས་ལྡན་ལྷ་ས།
zès-dán lha-sa

    གཞས་ཚིག་        མཐར་ཕྱིན་ཚེ་རིང་།

    གཞས་མ་        བསྟན་འཛིན་གཡུ་ལོ།

    གཞས་པ་        བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།

    dan-zìn yú-lo & dra-xis dǒn-drùb

མཛེས་~ ལྡན་~   ལྷ་~ འ་སའི་   གྲོང་~ འོང~ གི~ ཡ་རི~ལོ~~~

zès~ dán~   lha~ ǎ-sai   drǒŋ~ ǒŋ~ gi~ ya-ri~lo~~~,

    སེམས་~ མཐུན་~   ལས་~ འས་ཀྱི་   སྤུན་~ འུན~ ཟླ~ འ་རི~ལོ~~~

    sem~ tùn~   las~ ǎs-gyi   bun~ ǔn~ dá~ ǎ-ri~lo~~~.

        གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

        jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

            ལྷ་~འ་སའི་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

            lha~ǎ-sai   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

                གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

                jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

                    སྨར་~འ་   ཁམས་  བུ་~འུ་མོ་   རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

                    màr~ǎ-kam   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

ས་~ ཐག་~   རྒྱང་~ འང་དུ་   བཞུགས་~འུག~ པའི~ཡ་རི~ལོ~~~

sa~ tag~   gyáŋ~ ǎŋ-dǔ   xúg~ǔg~ bai~ ya-ri~lo~~~,

    བོད་~ རིགས་~   སྤུན་~ འུན་ཟླ་   རྣམ་~ འམ~ པ~ འ་རི~ལོ~~~

    bǒd~ rig~   bun~ ǔn-dá   nám~ ǎm~ ba~ ǎ-ri~lo~~~.

        གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

        jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

            ལྷ་~འ་སའི་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

            lha~ǎ-sai   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

                གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

                jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

                    སྨར་~འ་ ཁམས་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

                    màr~ǎ-kam   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

སྐུ་~ ཚེ་~   བར་~ འ་ཆད་   མེད་~ འེད~ པའི~ ཡ་རི~ལོ~~~

gu~ ce~   bǎr~ ǎ-qad   med~ ěd~ bai~ ya-ri~lo~~~,

    སྨོན་~ ལམ་~   བདག་~ འག་གིས་   འདེབས་~ འེ~ ཆོག~ འ་རི~ལོ~~~

    mòn~ lam~   dág~ ǎg-gĭs   dèb~ ě~ qog~ ǎ-ri~lo~~~.

        གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

        jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

            ལྷ་~འ་སའི་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

            lha~ǎ-sai   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

                གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

                jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

                    སྨར་~འ་ ཁམས་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

                    màr~ǎ-kam   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

སྤྱི་~ སེམས་~   མཐུན་~ འུན་པ་   བྱུང་~ འུང~ ན~ ཡ་རི~ལོ~~~

jyi~ sem~   tùn~ ǔn-ba   jyǔŋ~ ǔŋ~ na~ ya-ri~lo~~~,

    འཛོམས་~ པའི་~   དུས་~ འུས་ཤིག་   ཤར་~ འ~ ཡོང་~ འ་རི~ལོ~~~

    zòm~ bai~   dǔs~ ǔsxig   xar~ ǎ~ yoŋ~ ǎ-ri~lo~~~.

        གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

        jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

            ལྷ་~འ་སའི་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

            lha~ǎ-sai   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

                གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

                jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

                    སྨར་~འ་ ཁམས་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

                    màr~ǎ-kam   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

སྤྱི་~ སེམས་~   མཐུན་~ འུན་པ་   བྱུང་~ འུང~ ན~ ཡ་རི~ལོ~~~

jyi~ sem~   tùn~ ǔn-ba   jyǔŋ~ ǔŋ~ na~ ya-ri~lo~~~,

    འཛོམས་~ པའི་~   དུས་~ འུས་ཤིག་   ཤར་~ འ~ ཡོང་~ འ་རི~ལོ~~~

    zòm~ bai~   dǔs~ ǔsxig   xar~ ǎ~ yoŋ~ ǎ-ri~lo~~~.

        གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

        jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

            ལྷ་~འ་སའི་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

            lha~ǎ-sai   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.

                གཅིག་~ འིག~ རྒྱ་~ འ་ལ་~ ཉིས་~ འིས~ རྒྱ~ འ~།

                jig~ ĭg~ gyá~ ǎ-la~ ñĭs~ ĭs~ gyá~ ǎ~.

                    སྨར་~འ་ ཁམས་   བུ་~འུ་མོ་  རིགས་~བཟང་   ཁྲ་~མོ་   ལགས།

                    màr~ǎ-kam   bǔ~ǔ-mo  rig~sáŋ   tra~mo   lag.