Zhijey Lhandzom

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།

Meeting Together

Lhakar Dolma

ལྷ་དཀར་སྒྲོལ་མ།

00:00
-03:39

Autoplay

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།
xís-jyěs lhan-zòm
Reunion of Those Living in Tibet and Abroad

གཞས་ཚིག་དང་གདངས་    སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

གཞས་མ་        ལྷ་དཀར་སྒྲོལ་མ།

lha-gar dról-ma

གླུ་~  རེ་རེ་~   ལོངས་~ འོང་~  ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་   ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~   loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg,

Sing every song,

po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

young men and girls!

བྲོ་~  རེ་རེ་~   འཁྲོབ་~ འོ~  ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་   ཚོ~ འོ~

drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg,

Dance every dance,

xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

close friends!

གླུ་~ རེ་རེ་~  ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~   loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg,

Sing every song,

po~sar  mo~sar   co~ ǒ~.

young men and girls!

བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་ ཚོ~ འོ~

drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg,

Dance every dance,

xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~!

close friends!

ང་~ཚོ་   དེ་~རིང་   དགའ་~དགའ།

ŋa~co   dě~riŋ   gá~gá,

Today we are happy,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   བྱུང་~སོང་།

    la-ni  bun~dá   lhan~zòm   jyǔŋ~soŋ.

Brothers have reunited.

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

We can finally express freely

སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog.

The feelings we guarded so long in our hearts.

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai

We can finally express freely

སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog.

The feelings we guarded so long in our hearts.

ཇ་ཆང་~  ཟས་སྣ་~  བཤམས་~ནས་   སྐུ་~མགྲོན་   བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas   gu~dròn   sù~.

Having prepared tea, chang, and various foods, we welcome our guests.

གླུ་དང་~   གར་ལ་~   རོལ་~ནས་   དགའ་~སྤྲོ་   བྱེད~།

lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas   gá~dro   jyěd~.

Enjoying songs and dances, we have fun.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~  གཞིས་~བྱེས་  འཛོམས་~པ་ ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs

On this auspicious date and occasion, when those inside and outside Tibet

zòm~ba   la~,

;                            are reunited,

ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá

The sound of our joyous laughter

gyún~mi   qàd~ ǎd~.

;                            has no end.

ཕོ་གཞོན་~   དག་གིས་~   ཞབས་~བྲོ་   རྡོག་~སྒྲ་   སྒྲིག~

po-xón~   dǎg-gĭs~   xǎb~drǒ dóg~drá   dríg~,

Young men dance, striking the feet on the ground,

སྨན་ཆུང་~   དག་གིས་~   གླུ་~ངག་   དབྱངས་~ལ་   གྱེར~།

man-quŋ~   dǎg-gĭs~   lú~ŋag   yáŋ~la   gyěr~.

Young women sing a song.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~  གཞིས་~བྱེས་   འཛོམས་~པ་  ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs

On this auspicious date and occasion when those inside and outside Tibet 

zòm~ba   la~,

are reunited,

ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá

The sound of our joyous laughter

gyún~mi   qàd~ ǎd~.

has no end.

ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

a~ ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་   ཉི་~མ་   ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ.

The sun of happiness has risen.

དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   བླངས་~ འང་~ སོང་~~

gá~vai   lú~yáŋ   lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

We sing joyous songs.

གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

When those inside and outside Tibet are reunited,

སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

We have met our brothers face to face.

གླུ་~  རེ་རེ་~   ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~   loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg

Sing every song,

po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

young men and girls!

བྲོ་~  རེ་རེ་~   འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg

Dance every dance,

xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

close friends!

གླུ་~ རེ་རེ་~  ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

lú~ re-re~  loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg

Sing every song,

po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

young men and girls!

བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg

Dance every dance,

xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

close friends!

ང་~ཚོ་   དེ་~རིང་   དགའ་~དགའ།

ŋa~co   dě~riŋ   gá~gá,

Today we are happy,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   བྱུང་~ སོང་།

    la-ni  bun~dá   lhan~zòm   jyǔŋ~soŋ.

Brothers have reunited,

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

We can finally express freely

སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

The feelings we guarded so long in our hearts.

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

We can finally express freely

སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

The feelings we guarded so long in our hearts.

ཇ་ཆང་~  ཟས་སྣ་~  བཤམས་~ནས་   སྐུ་~མགྲོན་   བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas   gu~dròn   sù~,

Having prepared tea, chang, and various foods, we welcome our guests.

གླུ་དང་~   གར་ལ་~   རོལ་~ནས་   དགའ་~སྤྲོ་   བྱེད~།

lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas   gá~dro   jyěd~.

Enjoying songs and dances,we have fun.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~   གཞིས་~བྱེས་  འཛོམས་~པ་  ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs

On this auspicious date and occasion, when those inside and outside Tibet

zòm~ba   la~,

are reunited,

ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá

The sound of our joyous laughter

gyún~mi   qàd~ ǎd~.

has no end.

ཕོ་གཞོན་~   དག་གིས་~   ཞབས་~བྲོ་   རྡོག་~སྒྲ་   སྒྲིག~

po-xón~   dǎg-gĭs~   xǎb~drǒ   dóg~drá   dríg~,

;Young men dance, striking the feet on the ground,

སྨན་ཆུང་~   དག་གིས་~   གླུ་~ངག་   དབྱངས་~ལ་   གྱེར~།

man-quŋ~   dǎg-gĭs~   lú~ŋag   yáŋ~la   gyěr~.

Young women sing a song.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~   གཞིས་~བྱེས་  འཛོམས་~པ་   ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs

On this auspicious date and occasion when those inside and outside Tibet

zòm~ba   la~,

are reunited,

ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá

The sound of our joyous laughter 

gyún~mi   qàd~ ǎd~.

has no end.

ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

a~ ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་   ཉི་~མ་   ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ,

The sun of happiness has risen.

དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   བླངས་ འང་~ སོང་~~

gá~vai    lú~yáŋ lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

We sing joyous songs.

གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

When those inside and outside Tibet are reunited,

སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ǔŋ-soŋ~~.

We have met our brothers face to face.

གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

When those inside and outside Tibet are reunited,

སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

We have met our brothers face to face.

གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

When those inside and outside Tibet are reunited,

སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋsoŋ~~.

We have met our brothers face to face.