Zhijey Lhandzom

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།

Karma

ཀརྨ།

Autoplay

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།
xís-jyěs lhan-zòm

    གཞས་ཚིག་དང་གདངས་    སོག་ཤོད་དར་རྒྱས།

    གཞས་མ་        ལྷ་དཀར་སྒྲོལ་མ།

    lha-gar dról-ma

གླུ་~  རེ་རེ་~ ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་ མོ་~གསར་ ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~ loŋ~ ǒŋ~ xog~ ǒg~ ǒg   po~sar mo~sar co~ ǒ~

    བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་ གྲོགས་~པོ་ ཚོ~ འོ~

    drǒ~  re-re~ tròb~ ǒ~ xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe drǒg~bo co~ ǒ~.

        གླུ་~ རེ་རེ་~ ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

        lú~ re-re~ loŋ~ ǒŋ~ xog~ ǒg~ ǒg   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

            བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་ གྲོགས་~པོ་ ཚོ~ འོ~

            drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~ xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ དགའ་~དགའ།

ŋa~co dě~riŋ gá~gá,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་ ལྷན་~འཛོམས་ བྱུང་~སོང་།

    la-ni bun~dá lhan~zòm jyǔŋ~soŋ.

ཡུན་~རིང་ སེམས་~ལ་ ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ sem~la ñar~ ǎ-vai,

    སྙིང་~གཏམ་ ལྷུག་~པོ་ བཤད་~ འད་ཆོག

    ñìŋ~tam lhug~bo xàd~ ǎd-qog

        ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

        yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

            སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

            ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

ཇ་ཆང་~ ཟས་སྣ་~ བཤམས་~ནས་ སྐུ་~མགྲོན་ བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas gu~dròn sù~,

    གླུ་དང་~ གར་ལ་~ རོལ་~ནས་ དགའ་~སྤྲོ་ བྱེད~།

    lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas gá~dro jyěd~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~ དུས་~ འུ་བཟང་~ གཞིས་~བྱེས་ འཛོམས་~པ་ ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~ dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~ དགའ་~བའི་ དགོད་~སྒྲ་ རྒྱུན་~མི་ འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~ gá~vai gód~drá   gyún~mi qàd~ ǎd~.

        ཕོ་གཞོན་~ དག་གིས་~ ཞབས་~བྲོ་ རྡོག་~སྒྲ་ སྒྲིག~

po-xón~   dǎg-gĭs~   xǎb~drǒ dóg~drá dríg~,

    སྨན་ཆུང་~ དག་གིས་~ གླུ་~ངག་ དབྱངས་~ལ་ གྱེར~།

    man-quŋ~   dǎg-gĭs~   lú~ŋag yáŋ~la gyěr~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~ དུས་~ འུ་བཟང་~ གཞིས་~བྱེས་ འཛོམས་~པ་ ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~ dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~ དགའ་~བའི་ དགོད་~སྒྲ་ རྒྱུན་~མི་ འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~ gá~vai gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

    ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

    a~    ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་ ཉི་~མ་ ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai ñi~ma xar~ǎ-soŋ,

    དགའ་~བའི་ གླུ་~དབྱངས་ བླངས་~ འང་~ སོང་~~

    gá~vai lú~yáŋ lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

        གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་~དུ་ འཛོམས་~ འོམ་ནས།

        xís~jyěs lhan~dǔ zòm~ ǒm-nas,

    སྤུན་~འུན་ཟླའི་ ཞལ་~མཇལ་ བྱུང་~འུང་སོང་~~

    bun~ǔn-dái xǎl~jàl jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

གླུ་~  རེ་རེ་~   ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་ མོ་~གསར་ ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~ loŋ~ ǒŋ~ xog~ ǒg~ ǒg   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

    བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་ གྲོགས་~པོ་ ཚོ~ འོ~

    drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~ xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

        གླུ་~ རེ་རེ་~ ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

        lú~ re-re~  loŋ~ ǒŋ~ xog~ ǒg~ ǒg   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

            བྲོ་~ རེ་རེ་~ འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་ གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

            drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~ xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

ང་~ཚོ་ དེ་~རིང་ དགའ་~དགའ།

ŋa~co   dě~riŋ   gá~gá,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་ ལྷན་~འཛོམས་ བྱུང་~ སོང་།

    la-ni  bun~dá   lhan~zòm   jyǔŋ~soŋ.

ཡུན་~རིང་ སེམས་~ལ་ ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

    སྙིང་~གཏམ་ ལྷུག་~པོ་ བཤད་~ འད་ཆོག

    ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

        ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

        yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

            སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

            ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

ཇ་ཆང་~ ཟས་སྣ་~ བཤམས་~ནས་ སྐུ་~མགྲོན་ བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas   gu~dròn   sù~,

    གླུ་དང་~ གར་ལ་~ རོལ་~ནས་ དགའ་~སྤྲོ་ བྱེད~།

    lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas   gá~dro   jyěd~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~ དུས་~ འུ་བཟང་~ གཞིས་~བྱེས་  འཛོམས་~པ་  ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~ dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~ དགའ་~བའི་ དགོད་~སྒྲ་ རྒྱུན་~མི་ འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~ gá~vai gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

ཕོ་གཞོན་~ དག་གིས་~ ཞབས་~བྲོ་ རྡོག་~སྒྲ་ སྒྲིག~

po-xón~   dǎg-gĭs~   xǎb~drǒ   dóg~drá   dríg~,

    སྨན་ཆུང་~ དག་གིས་~ གླུ་~ངག་ དབྱངས་~ལ་ གྱེར~།

    man-quŋ~   dǎg-gĭs~   lú~ŋag   yáŋ~la   gyěr~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~ དུས་~ འུ་བཟང་~ གཞིས་~བྱེས་ འཛོམས་~པ་ ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~ dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~ དགའ་~བའི་ དགོད་~སྒྲ་ རྒྱུན་~མི་ འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~ gá~vai gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

    ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

    a~    ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་ ཉི་~མ་ ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ,

    དགའ་~བའི་ གླུ་~དབྱངས་ བླངས་ འང་~ སོང་~~

    gá~vai    lú~yáŋ lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

        གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་~དུ་ འཛོམས་~ འོམ་ནས།

        xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

    སྤུན་~འུན་ཟླའི་ ཞལ་~མཇལ་ བྱུང་~ འུང་སོང་~~

    bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ǔŋ-soŋ~~.

            གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

            xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

        སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~ འུང་སོང་~~

        bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

            གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

            xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

        སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~ འུང་སོང་~~

        bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ~soŋ~.