Zhijey Lhandzom

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།

Karma

ཀརྨ།

Autoplay

གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས།
xís-jyěs lhan-zòm

    གཞས་མ་    ཀརྨ།

    gar-ma

གླུ་~  རེ་རེ་~   ལོངས་~ འོང་~  ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་   ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~   loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg,   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

    བྲོ་~  རེ་རེ་~   འཁྲོབ་~ འོ~  ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་   ཚོ~ འོ~

    drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg,   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

        གླུ་~ རེ་རེ་~  ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

        lú~  re-re~  loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg,  po~sar  mo~sar  co~ ǒ~.

            བྲོ་~ རེ་རེ་~  འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

            drǒ~  re-re~  tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg,  xa~ñe  drǒg~bo  co~ ǒ~!

ང་~ཚོ་   དེ་~རིང་   དགའ་~དགའ།

ŋa~co   dě~riŋ   gá~gá,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   བྱུང་~སོང་།

    la-ni  bun~dá   lhan~zòm   jyǔŋ~soŋ.

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

    སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

    ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog.

        ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

        yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai

            སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

            ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog.

ཇ་ཆང་~  ཟས་སྣ་~  བཤམས་~ནས་   སྐུ་~མགྲོན་   བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas   gu~dròn   sù~.

    གླུ་དང་~   གར་ལ་~   རོལ་~ནས་   དགའ་~སྤྲོ་   བྱེད~།

    lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas   gá~dro   jyěd~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~   གཞིས་~བྱེས་   འཛོམས་~པ་   ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

ཕོ་གཞོན་~   དག་གིས་~   ཞབས་~བྲོ་   རྡོག་~སྒྲ་   སྒྲིག~

po-xón~   dǎg-gĭs~   xǎb~drǒ dóg~drá   dríg~,

    སྨན་ཆུང་~   དག་གིས་~   གླུ་~ངག་   དབྱངས་~ལ་   གྱེར~།

    man-quŋ~   dǎg-gĭs~   lú~ŋag   yáŋ~la   gyěr~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~  གཞིས་~བྱེས་   འཛོམས་~པ་   ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

a~ ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་   ཉི་~མ་   ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ.

    དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   བླངས་~ འང་~ སོང་~~

    gá~vai   lú~yáŋ   lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

        གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

        xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

            སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

            bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

གླུ་~  རེ་རེ་~   ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

lú~  re-re~   loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

    བྲོ་~  རེ་རེ་~   འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག   ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

    drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

        གླུ་~ རེ་རེ་~  ལོངས་~ འོང་~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཕོ་~གསར་  མོ་~གསར་  ཚོ~ འོ~

        lú~ re-re~  loŋ~ ǒŋ~  xog~ ǒg~ ǒg   po~sar  mo~sar   co~ ǒ~

            བྲོ་~ རེ་རེ་~  འཁྲོབ་~ འོ~ ཤོག་~ འོག~ འོག  ཤ་~ཉེ་  གྲོགས་~པོ་  ཚོ~ འོ~

            drǒ~  re-re~   tròb~ ǒ~  xog~ ǒg~ ǒg   xa~ñe   drǒg~bo   co~ ǒ~.

ང་~ཚོ་   དེ་~རིང་   དགའ་~དགའ།

ŋa~co   dě~riŋ   gá~gá,

    ལ་ནི་ སྤུན་~ཟླ་   ལྷན་~འཛོམས་   བྱུང་~ སོང་།

    la-ni  bun~dá   lhan~zòm   jyǔŋ~soŋ.

ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

    སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

    ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

        ཡུན་~རིང་   སེམས་~ལ་   ཉར་~ འ་བའི།

        yun~riŋ   sem~la   ñar~ ǎ-vai,

            སྙིང་~གཏམ་   ལྷུག་~པོ་   བཤད་~ འད་ཆོག

            ñìŋ~tam   lhug~bo   xàd~ ǎd-qog

ཇ་ཆང་~  ཟས་སྣ་~  བཤམས་~ནས་   སྐུ་~མགྲོན་   བསུ~།

jǎ-qaŋ~  sǎs-nà~  xàm~nas   gu~dròn   sù~,

    གླུ་དང་~   གར་ལ་~   རོལ་~ནས་   དགའ་~སྤྲོ་   བྱེད~།

    lú-dǎŋ~   gǎr-la~   rol~nas   gá~dro   jyěd~.

ཚེས་~བཟང་~ འང~  དུས་~ འུ་བཟང་~   གཞིས་~བྱེས་  འཛོམས་~པ་  ལ~།

ces~sáŋ~ ǎŋ~  dǔs~ ǔ-sáŋ~   xís~jyěs   zòm~ba   la~,

    ང་~ཚོ་~ འོ~  དགའ་~བའི་   དགོད་~སྒྲ་   རྒྱུན་~མི་  འཆད~ འད~།

    ŋa~co~ ǒ~  gá~vai   gód~drá   gyún~mi   qàd~ ǎd~.

ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

a~ ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་   ཉི་~མ་   ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ,

    དགའ་~བའི་   གླུ་~དབྱངས་   བླངས་ འང་~ སོང་~~

    gá~vai    lú~yáŋ lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

        གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

        xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

            སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~འུང་སོང་~~

            bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ǔŋ-soŋ~~.

    ཨ་~ འ~ འ་ལ་~    ཡེ~~~

    a~    ǎ~ ǎ-la~    ye~~~

སྐྱིད་~འི་པའི་ ཉི་~མ་ ཤར་~འ་སོང་།

gyid~ĭ-bai   ñi~ma   xar~ǎ-soŋ,

    དགའ་~བའི་ གླུ་~དབྱངས་ བླངས་ འང་~ སོང་~~

    gá~vai    lú~yáŋ lóŋ~ ǒŋ~ soŋ~~

        གཞིས་~བྱེས་ ལྷན་~དུ་ འཛོམས་~ འོམ་ནས།

        xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

    སྤུན་~འུན་ཟླའི་ ཞལ་~མཇལ་ བྱུང་~ འུང་སོང་~~

    bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ǔŋ-soŋ~~.

            གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

            xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

        སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~ འུང་སོང་~~

        bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ-soŋ~~.

            གཞིས་~བྱེས་   ལྷན་~དུ་   འཛོམས་~ འོམ་ནས།

            xís~jyěs   lhan~dǔ   zòm~ ǒm-nas,

        སྤུན་~འུན་ཟླའི་   ཞལ་~མཇལ་   བྱུང་~ འུང་སོང་~~

        bun~ǔn-dái   xǎl~jàl   jyǔŋ~ ǔŋ~soŋ~.