Zhitsei Kordro

གཞིས་རྩེའི་སྐོར་བྲོ།

Circle Dance from Shigatse

Dungda Dolma

དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

གཞིས་རྩེའི་སྐོར་བྲོ།
xís-zei kor-dro
Circle Dance from Shigatse

    གཞས་མ་    དུང་ཟླ་སྒྲོལ་མ།

    dǔŋ-dá dról-ma

ཤར་~ནས་   ཉི་~མ་   སེར་~པོ་  འོ~འོ   མ་~  ཤར་~  ན~།  ཡ~

xar~nas   ñi~ma   ser~bo  ǒ~ǒ   ma~  xar~  na~  ya~

If the golden sun does not rise from the East,

    ནུབ་~ཀྱི་   འཁྱག་~རོམ་   དཀར་~པོ་  འོ~འོ   གང་~ ནས་~  བྱུང་~།  ཡ~

    nub~gyi  qàg~rom  gar~bo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  jyǔŋ~  ya~

    How does the white glacier from the West originate?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        ནུབ་~ཀྱི་   འཁྱག་~རོམ་   དཀར་~པོ་  འོ~འོ   གང་~ ནས་~  བྱུང་~།  ཡ~

        nub~gyi  qàg~rom  gar~bo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  jyǔŋ~  ya~

        How does the white glacier from the West originate?

ནུབ་~ཀྱི་   འཁྱག་~རོམ་   དཀར་~པོ་  འོ~འོ   མ་~  བཞུར་~  ན~།  ཡ~

nub~gyi  qàg~rom  gar~bo  ǒ~ǒ   ma~  xúr~  na~,  ya~

If the white glacier does not melt,

    ཆུ་~ལ་   གཙང་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  འ~

    qu~la  zaŋ~qu   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

    Where does the water of the blue river come from?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        ཆུ་~ལ་  གཙང་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  འ~

        qu~la  zaŋ~qu   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

        Where does the water of the blue river come from?

ཆུ་~ལ་   གཙང་~ཆུ་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   མ་~  བྱུང་~  ན~།  ཡ~

qu~la  zaŋ~qu   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   ma~  jyǔŋ~  na~,  ya~

If the blue river does not exist,

    ཤིང་~ལ་   ཙན་~དན་   སྡོང་~པོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  ཡ~

    xiŋ~la   zan~dǎn   dóŋ~bo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

    How does the sandalwood tree grow?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        ཤིང་~ལ་   ཙན་~དན་   སྡོང་~པོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  ཡ~

        xiŋ~la   zan~dǎn   dóŋ~bo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

        How does the sandalwood tree grow?

    ཨ་ལ་~བྷ་ལ་   གཅིག་~གཅིག

    a-la~bá-la   jig~jig

        བྷ་ལ་~ཡ་ལ་  གཅིག་~གཅིག

        bá-la~a-la   jig~jig

            ཨ་ལ་~བྷ་ལ་  གཅིག་~  གཅིག་

            a-la~bá-la   jig~  jig

ཤིང་~ལ་   ཙན་~དན་   སྡོང་~པོ་  འོ~འོ   མ་~  བྱུང་~  ན~།  ཡ~

xiŋ~la   zan~dǎn   dóŋ~bo  ǒ~ǒ   ma~  jyǔŋ~  na~,  ya~

If the sandalwood tree does not exist,

    བྱ་~ལ་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  ཡ~

    jyǎ~la   ku~jyǔg   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

    Where does the blue cuckoo bird fly from?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        བྱ་~ལ་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཡོང་~།  ཡ~

        jyǎ~la   ku~jyǔg   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  yoŋ~. ǎ~

        Where does the blue cuckoo bird fly from?

བྱ་~ལ་   ཁུ་~བྱུག་   སྔོན་~མོ་  འོ~འོ   མ་~  བྱུང་~  ན~།  ཡ~

jyǎ~la   ku~jyǔg   ŋòn~mo  ǒ~ǒ   ma~  jyǔŋ~  na~,  ya~

If the cuckoo bird does not exist,

    དབྱར་~དགུན་   གཉིས་~ཀྱི་   དབྱེ་~བ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཆོད་~།  ཡ~

    yár~gún   ñís~gyi   yé~wa  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  qod~. ya~

    How can one distinguish between summer and winter?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        དབྱར་~དགུན་   གཉིས་~ཀྱི་   དབྱེ་~བ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་~  ཆོད་~།  ཡ~

        yár~gún   ñís~gyi   yé~wa  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  qod~. ya~

        How can one distinguish between summer and winter?

དབྱར་~དགུན་   གཉིས་~ཀྱི་   དབྱེ་~བ་  འོ~འོ   མ་~ཆོད་   ན~།  ཡ~

yár~gún   ñís~gyi   yé~wa  ǒ~ǒ   ma~  qod~  na~,  ya~

If one cannot distinguish between summer and winter,

    དགུན་~གྱི་   བང་~མཛོད་   ཆེན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་  བརྒྱང་~།  འ~

    gún~gyĭ  bǎŋ~zòd  qen~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  gyáŋ~. ǎ~

    How can one fill the winter corn house?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        དགུན་~གྱི་   བང་~མཛོད་   ཆེན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་  བརྒྱང་~།  འ~

        gún~gyĭ  bǎŋ~zòd  qen~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  gyáŋ~. ǎ~

        How can one fill the winter corn house?

དབྱར་~དགུན་   གཉིས་~ཀྱི་   དབྱེ་~བ་  འོ~འོ   མ་~ཆོད་   ན~།  ཡ~

yár~gún   ñís~gyi   yé~wa  ǒ~ǒ   ma~  qod~  na~,  ya~

If one cannot distinguish between summer and winter,

    དགུན་~གྱི་   བང་~མཛོད་   ཆེན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་  བརྒྱང་~།  འ~

    gún~gyĭ  bǎŋ~zòd  qen~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  gyáŋ~. ǎ~

    How can one fill the winter corn house?

        ཡ ~འ ་ལ~

        ya ~ǎ  la~ǎ

        དགུན་~གྱི་   བང་~མཛོད་   ཆེན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~ ནས་  བརྒྱང་~།  འ~

        gún~gyĭ  bǎŋ~zòd  qen~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  gyáŋ~. ǎ~

        How can one fill the winter corn house?

            ཡ ~འ ་ལ~

            ya ~ǎ  la~ǎ

            དགུན་~གྱི་   བང་~མཛོད་   ཆེན་~མོ་  འོ~འོ   གང་~  ནས་  བརྒྱང་~།

            gún~gyĭ  bǎŋ~zòd  qen~mo  ǒ~ǒ   gǎŋ~ nas~  gyáŋ~. ǎ~

            How can one fill the winter corn house?

    ཨ་ལ་~བྷ་ལ་   གཅིག་~གཅིག

    a-la~bá-la   jig~jig

        བྷ་ལ་~ཡ་ལ་  གཅིག་~གཅིག

        bá-la~a-la   jig~jig

            ཨ་ལ་~བྷ་ལ་  གཅིག་~  གཅིག

            a-la~bá-la   jig~  jig