Zhonpa Ngatso

གཞོན་པ་ང་ཚོ།

Yudon Tso

གཡུ་སྒྲོན་མཚོ།

Autoplay

གཞོན་པ་ང་ཚོ།
xón-ba ŋa-co

    གཞས་ཚིག་        འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་།

    xás-cig        jìg-jyěd ce-riŋ

    གཞས་གདངས་        སོག་རུ་བཀྲ་ཤིས།

    xás-dáŋ        sog-ru dra-xis

    གཞས་མ་        གཡུ་སྒྲོན་མཚོ།

    xás-ma        yú-drón cò

    བརྙན་ལེན་སྒྲིག་སྦྱོར་བ་    མང་བུ་དཔའ་མཁར།  པད་མ་དབང་རྒྱལ།

    ñán-len dríg-jyór-va     maŋ-bu ba-kàr bad-ma wáŋ-gyál

ལང་~ཚོ་   ངོམ་~སོང་   མ་~གསུང་  འུང~འུང

laŋ~co   ŋom~soŋ   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

    སྣང་བ་~ མཐོ་~འདུག་  མ་~གསུང་  འུང~འུང

    nàŋ-va~   tò~dùg   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

        བཅོ་ལྔ་~  ཉི་~ཤུའི་  དུས་~འུས  ལ~

        jo-ŋá~ ñi~xui    dǔs~ǔs  la~ǎ

            གཞོན་པ་~  ང་~ཚོ་  དར་~འ  སོང་~འོང

            xón-ba~ ŋa~co  dǎr~ǎ    soŋ~ǒŋ

ཁ་ཕོ་~  ཆེ་~བ་  དེ་~  ང་~ཚོའི་  སྣང་~བ་ འ~ ཡིན།

ka-po~  qe~va   dě~   ŋa~coi   nàŋ~va  ǎ~ yin

    ང་རྒྱལ་~ ཆེ་~བ་  དེ་~ ང་~ཚོའི་  གཞོན་~སེམས་ འེམ~འེན ཡིན~།

    ŋa-gyál~  qe~va  dě~ ŋa~coi  xón~sem ěm~ěm yin~

        དགོངས་~དག་ཞུ

        góŋ~dǎg

            དགོངས་~དག་  འག~ཞུ  འུ~འུ

            góŋ~dǎg   ǎg~xǔ ǔ~ǔ

མི་ཚེ་~  ཟེར་~བ་  ཡུན་~ཐུང་  སྐད་~ཅིག་  འིག~ཙམ།

mi-ce~  sěr~va   yun~tuŋ   gad~jig  ĭg~zam

    ཁྱིམ་གཞིས་~  ཟེར་~བ་  སྡོང་~མགོའི་  བྱེའུ་~ཚང་  འང~འདྲ།

    kyim-xís~  sěr~va  dóŋ~gòi   jyěu~caŋ  ǎŋ~drà

        མི་ཚེ་~  ཟེར་~བ་  ཡུན་~ཐུང་  སྐད་~ཅིག་  འིག~ཙམ།

        mi-ce~  sěr~va   yun~tuŋ   gad~jig  ĭg~zam

            ཁྱིམ་གཞིས་~ ཟེར་~བ་  སྡོང་~མགོའི་   བྱེའུ་~ཚང་  འང~འང   འདྲ

            kyim-xís~ sěr~va  dóŋ~gòi   jyěu~caŋ  ǎŋ~ǎŋ  drà

གུས་~པ་   མི་~འདུག་   མ་~གསུང་  འུང~འུང

gǔs~ba   mi~dùg   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

    ཕྲག་དོག་~ ཆེ་~གི་  མ་~གསུང་  འུང~འུང

    trag-dǒg~  ce~gǐ   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

        ཉི་ཤུ~  སུམ~ཅུའི་  ནང་~འང  ལ~

        ñi-xu~  sum~jui  naŋ~ǎŋ la~ǎ

            སྣང་བ་~  དགུང་~གི་  སྤྲིན་~འིན  ཡིན~འིན

            nàŋ-va~  gúŋ~gǐ  drin~ĭn  yin~ĭn

སྨྲ་ལྕེ་~  བདེ་~བ་  དེ་~  ང་~ཚོའི་  ཁྱད་~ཆོས་ འོས~ ཡིན།

mà-je~  dé~va  dě~   ŋa~coi   kyad~qos ǒs~ yin

    མགོ་འཕང་~ མཐོ་~བ་  དེ་~ ང་~ཚོའི་  སྒལ་~ཚིགས་ འིག~འིག ཡིན~།

    gó-pàŋ~ tò~va  dě~  ŋa~coi   gál~cig ĭg~ĭg yin~

        དགོངས་~དག་ཞུ

        góŋ~dǎg

            དགོངས་~དག་  འག~ཞུ  འུ~འུ

            góŋ~dǎg   ǎg~xǔ  ǔ~ǔ

མདུན་ལམ་~  ཟེར་~བ་  གངས་~ཀྱི་  འོད་~ཟེར་  འེ~ཡིན།

dún-lam~  sěr-va  gǎŋ~gyi   hǒd~sěr  ě~yin

    ལང་ཚོ་~  ཟེར་~བ་  སྲིད་~པའི་  བསྐོས་~ཐང་  འང~ཡིན།

    laŋ-co~  sěr~va  sìd~bai   kos~taŋ  ǎŋ~yin

        མདུན་ལམ་~  ཟེར་~བ་  གངས་~ཀྱི་  འོད་~ཟེར་  འེ~ཡིན།

        dún-lam~  sěr-va  gǎŋ~gyi   hǒd~sěr  ě~yin

            ལང་ཚོ་~  ཟེར་~བ་  སྲིད་~པའི་  བསྐོས་~ཐང་  འང~འང་  ཡིན~~

            laŋ-co~  sěr~va   sìd~bai   kos~taŋ  ǎŋ~ǎŋ yin

མཛའ་~གྲོགས་   མང་~གི་   མ་~གསུང་  འུང~འུང

zàd~rǒg   maŋ~gǐ   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

    བརྩེ་གདུང་~ མི་~འདུག་  མ་~གསུང་  འུང~འུང

    ze-dúŋ~ mi~dùg   ma~sùŋ ǔŋ~ǔŋ

        ཉི་ཤུ~  སུམ~ཅུའི་  ནང་~འང  ལ~

        ñi-xu~  sum~jui   naŋ~ǎŋ la~ǎ

            སེམས་པ་~  སྙི་~བའི་  དུས་~འུས  ཡིན~འིན

            sem-ba~  ñì~vai   dǔs~ǔs  yin~ĭn

རྒྱན་ཆར~  དགའ་~བ་  དེ་~  ང་~ཚོའི་  གསར་~རྟགས་ འག~ ཡིན།

gyán-qar~ gá~va  dě~ ŋa~coi   sàr~dag ǎg~ yin

    གྲོགས་མང་~ འགྲོགས་~པ་  དེ་~ ང་~ཚོའི་  འཚོ་~བ་ འ~འ ཡིན~།

    drǒg-maŋ~ dròg~ba  dě~  ŋa~coi  cò~va ǎ~ǎ yin

        དགོངས་~དག་ཞུ

        góŋ~dǎg

            དགོངས་~དག་  འག~ཞུ  འུ~འུ

            góŋ~dǎg   ǎg~xǔ  ǔ~ǔ

འཁོར་བ་~  ཟེར་~བ་  ཁབ་~ཀྱི་  རྩེ་~མོ་  འོ~འདྲ།

kòr-va~  sěr~va   kab~gyi  ze~mo  ǒ~drà

    གྲོགས་པོ་~  ཟེར་~བ་  སེམས་~ཀྱི་  རྡོག་~ཁྲེས་  འེས~ཡིན།

    drǒg-bo~   sěr~va  sem~gyi   dóg~tres  ěs~yin

        འཁོར་བ་~  ཟེར་~བ་  ཁབ་~ཀྱི་  རྩེ་~མོ་  འོ~འདྲ།

        kòr-va~   sěr~va   kab~gyi   ze~mo  ǒ~drà

            གྲོགས་པོ་~ ཟེར་~བ་  སེམས་~ཀྱི་  རྡོག་~ཁྲེས་  འེས~འེས་  ཡིན~~

            drǒg-bo~  sěr~va   sem~gyi   dóg~tres  ěs~ěs yin

Drajyor lyrics trascribed by Dzogchen Community