Zhonpai Sempa

གཞོན་པའི་སེམས་པ།

The Thoughts of the Young

Achak Tsendep

ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

Autoplay

གཞོན་པའི་སེམས་པ
xón-bai sem-ba
The thoughts of the young

                            ཨ་ཅག་ཚན་སྡེབ།

                                a-jag can-déb

སྐྱིད་~དང་ འཕྲད་~ན་ དགའ་ ~ སོང་~།

gyid~dăŋ    tràd~na    gá  ~  soŋ~,

When we meet nice situations we feel joy,

    སྡུག་~དང་ འཕྲད་~ན་ སྡུག་ ~ སོང་~།

    dúg~dăŋ   tràd~na    dúg  ~  soŋ~.

    When we meet unpleasant situations we feel sad.

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ བསྟན་~གཤིག་ ཚ་~པོ་ ཡོད་~ཀྱང་།

        xón~ba    ŋa~co    dan~xíg    ca~bo   yod~gyaŋ,

                                        དགོངས་~པ་ མ་~ འཚམ~།

                                                    góŋ~pa ma  ~ càm.

        Even if we young people seem strange, please don’t be angry.

    ཨ་ ~མའི་ ལས་~དབང་ བསམ་~ ན~།

    a~mai   las~wáŋ   sàm  ~  na~,

    When we think of the karma of our mothers,

        བརྩེ་~གདུང་ རང་~གིས་ འཚོལ་~  ཡོད~།

        ze~dúŋ   raŋ~gĭs    còl  ~  yod~.

        We feel love and affection.

            ཨ་~ཕའི་ སྐྱོ་~བ་ མཐོང་~ན།

           a~pai    gyo~va    tòŋ ~  na,

            When we see the sufferings of our fathers,

                རང་~ཡུལ་ རང་~ཡུལ་ བཞག་~ནས་  འགྲོ་~ འདོད~།

                raŋ~yul   raŋ~yul   xág~nas   drò  ~  dòd~.

                We feel like leaving the country.

    ད་་ལྷམ་~ལ་ རྡོག་~པ་ མེད་ ~  ཀྱང་~།

    lham~la   dóg~ba    med  ~  gyaŋ~,

    Even if our shoes are without soles,

        སེམས་~པ་ འཛམ་~བུ་ གླིང་~ལ་ འཁོར་ ~ ཡོད།

        sem~ba zàm~bŭ líŋ~la kòr  ~  yod~.

        Our minds travel around the world.

            ད་་ལྷམ་~ལ་ རྡོག་~པ་ མེད་~ ཀྱང་~།

            lham~la    dóg~ba    med  ~  gyaŋ~,

            Even if our shoes are without soles,

                སེམས་~པ་ འཛམ་~བུ་ གླིང་~ལ་ འཁོར་~ཡོད། ཨོ~~~

                sem~ba zàm~bŭ líŋ~la kòr  ~  yod.  o ~~~

                Our minds travel around the world.

སྐྱིད་~དང་ འཕྲད་~ན་ དགའ་ ~ སོང་།

gyid~dăŋ    tràd~na    gá  ~  soŋ~,

When we meet nice situations we feel joy,

     སྡུག་~དང་ འཕྲད་~ན་ སྡུག་ ~ སོང་།

    dúg~dăŋ   tràd~na    dúg  ~  soŋ~.

    When we meet unpleasant situations we feel sad.

        གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ བསྟན་~གཤིག་ ཚ་~པོ་ ཡོད་~ཀྱང་།

        xón~ba    ŋa~co    dan~xíg    ca~bo   yod~gyaŋ,

                                        དགོངས་~པ་ མ་~ འཚམ~།

                                                    góŋ~pa ma  ~ càm.

        Even if we young people seem strange, please don’t be angry.

    ཨ་ ~མའི་ ལས་~དབང་ བསམ་ ~ ན~།

    a~mai   las~wáŋ   sàm  ~  na~,

    When we think of the karma of our mothers,

        བརྩེ་~གདུང་ རང་~གིས་ འཚོལ་.~ ཡོད།

        ze~dúŋ   raŋ~gĭs    còl  ~  yod~.

        We feel love and affection.

            ཨ་~ཕའི་ སྐྱོ་~བ་ མཐོང་~ན།

            a~pai    gyo~va    tòŋ ~  na,

            When we see the sufferings of our fathers,

                རང་~ཡུལ་ རང་~ཡུལ་ བཞག་~ནས་ འགྲོ་ ~ འདོད~།

                raŋ~yul   raŋ~yul   xág~nas   drò  ~  dòd~.

                We feel like leaving the country.

    ད་་ལྷམ་~ལ་ རྡོག་~པ་ མེད་~  ཀྱང་~།

    lham~la   dóg~ba    med  ~  gyaŋ~,

    Even if our shoes are without soles,

        སེམས་~པ་ འཛམ་~བུ་ གླིང་~ལ་ འཁོར་ ~ཡོད།

        sem~ba zàm~bŭ líŋ~la kòr  ~  yod~.

        Our minds travel around the world.

             ད་ལྷམ་~ལ་ རྡོག་~པ་ མེད་ ~ ཀྱང་།

            lham~la    dóg~ba    med  ~  gyaŋ~,

            Even if our shoes are without soles,

                སེམས་~པ་ འཛམ་~བུ་ གླིང་~ལ་ འཁོར་~ཡོད།  ཨོ~~~

                sem~ba zàm~bŭ líŋ~la kòr  ~  yod.  o ~~~

                Our minds travel around the world.

ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

Don’t say we are braggarts!

    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

    Don’t say we are good for nothing!

        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

        Don’t say we are braggarts!

            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

            jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

            Don’t say we are good for nothing!

                ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                Don’t say we are braggarts!

                    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                    Don’t say we are good for nothing!

                        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                        Don’t say we are braggarts!

                            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                        jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                            Don’t say we are good for nothing!

        ལང་~ཚོ་ འདིའི་~  རྒྱབ་~ན།

        laŋ~co   dìi~   gyáb~na

        Our youth is nourished

            རང་~གི་ གླུ་~གཞས་ དེ་~  རང་~གིས་ འཚོས་~ཡོད ~  །

            raŋ~gi    lú~xás   dě~   raŋ~gĭs   còs~yod~  .

           By our very songs.

སྐྱིད་~དང་ འཕྲད་~ན་ དགའ་~ སོང་།

gyid~dăŋ    tràd~na    gá  ~  soŋ~,

When we meet nice situations we feel joy,

    སྡུག་~དང་ འཕྲད་~ན་ སྡུག་ ~ སོང་།

    dúg~dăŋ   tràd~na    dúg  ~  soŋ~.

    When we meet unpleasant situations we feel sad.

    གཞོན་~པ་ ང་~ཚོ་ བསྟན་~གཤིག་ ཚ་~པོ་ ཡོད་~ཀྱང་།

        xón~ba    ŋa~co    dan~xíg    ca~bo   yod~gyaŋ,

                                        དགོངས་~པ་ མ་~ འཚམ།

                                                    góŋ~pa ma  ~ càm.

        Even if we young people seem strange, please don’t be angry.

    མེས་~པོའི་ རྣམ་~ཤེས་ ཕྲ་~ མོ།

    mes~boi   nám~xes   tra~mo~

    The collective consciousness of our ancestors

        རྐང་~གི་ ནང་~ལ་ ཟུག་ ~ ཡོད།

        gaŋ~gĭ   naŋ~la    sŭg~yod~.

        Has penetrated our bones to the marrow.

            དུས་~ཀྱི་ ཉི་~མའི་ འོད་~སྣང་།

            dŭs~gyi   ñi~mai   hŏd~nàŋ~

            The light of the sun of time

                རྫི་~མའི་ རྩེ་~ལ་ ཕོག་~ ཡོད །

                zí~mai   ze~la   pog~   yod~.

                Has hit the tips of our eyelashes.

    ད་་ལག་~རྗེས་ ཆེན་~པོ་ མེད་ ~ ཀྱང་།

    lag~jés   qen~bo  med~ gyaŋ~,

    Even if we cannot attain great results,

        བརྩེ་~ སེམས་ ཁ་~བ་ ཅན་~ལ་ བཅོལ་~ཡོད།

        zé~ sem ka~va jan~la jol~yod.

        Our love is for the Land of Snow.

            ད་་ལག་~རྗེས་ ཆེན་~པོ་ མེད་ ~ ཀྱང་།

            lag~jés qen~bo  med~ gyaŋ~,

            Even if we cannot attain great results,

                བརྩེ་~ སེམས་ ཁ་~བ་ ཅན་~ལ བཅོལ་~ཡོད། ཨོ~~~

                zé~ sem    ka~va    jan~la  jol~yod.  o ~~~.

               Our love is for the Land of Snow.

ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

Don’t say we are braggarts!

    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

    Don’t say we are good for nothing!

        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

        Don’t say we are braggarts!

            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

            jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

            Don’t say we are good for nothing!

                ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                Don’t say we are braggarts!

                    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                    Don’t say we are good for nothing!

                        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                        Don’t say we are braggarts!

                            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                            jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                            Don’t say we are good for nothing!

        ལང་~ཚོ་ འདིའི་~  རྒྱབ་~ན།

        laŋ~co   dìi~   gyáb~na

         Our youth is nourished

             རང་~གི་ གླུ་~གཞས་ དེ་~  རང་~གིས་ འཚོས་~ཡོད ~  །

             raŋ~gi    lú~xás   dě~   raŋ~gĭs   còs~yod~  .

            By our very songs.

ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

Don’t say we are braggarts!

    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

    Don’t say we are good for nothing!

        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

        Don’t say we are braggarts!

            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

            jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

            Don’t say we are good for nothing!

                ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                Don’t say we are braggarts!

                    འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                    jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                    Don’t say we are good for nothing!

                        ཁ་ཕོ་ ཆེ་~སོང་ ཆེ་~སོང་ མ་~གསུང་།

                        ka-po   qe~soŋ    qe~soŋ    ma~sùŋ!

                        Don’t say we are braggarts!

                            འཇོན་ཐང་ ཆུང་~སོང་ ཆུང་~སོང་ མ་~གསུང་།

                            jòn-taŋ    quŋ~soŋ    quŋ~soŋ    ma~sùŋ!

                            Don’t say we are good for nothing!

        ལང་~ཚོ་ འདིའི་~  རྒྱབ་~ན།

        laŋ~co   dìi~   gyáb~na

        Our youth is nourished

            རང་~གི་ གླུ་~གཞས་ དེ་~  རང་~གིས་ འཚོས་~ཡོད ~  །

            raŋ~gi    lú~xás   dě~   raŋ~gĭs   còs~yod~  .

            By our very songs.