Zhoyang

ཞོ་གཡང་།

Dorje Tashi

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།

Autoplay

ཞོ་གཡང་།
Xǒ-yáŋ

    ཐེ་བོའི་དམངས་གླུ།

    གཞས་པ་  རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།

    xás-ba  dór-jé ta-xis

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~ འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~ལ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ    ǒ~ ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

            ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě yag~baxěg   mís~~~gǒ,

ཁེས་~འེས  གསུམ་~ལ་  ལབ་~འ    རྩེ་~འེ   གཏོད་~པ་   འརྨིས~~~~

kes~ěs     sùm~la  lab~a    ze~e   dod~ba   amis~~~~.

    ཁེས་~འེས  གསུམ་~ལ་  ལབ་~འ    རྩེ་~འེ   གཏོད་~པ་   འརྨིས~~~~

    kes~ ěs    sùm~la  lab~ǎ    ze~ě   dod~ba    ǎmís~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~ འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~འོ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ    ǒ~ ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

            ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě yag~baxěg   mís~~~gǒ,

མདོ་~འོ  གསུམ་~ལ་  རྨུ་~འ    ཐག~འེ   འཐེན་~པ་   འརྨིས~~~~

dò~0   sùm~la  mu~ ǔ u    tag~ě      tèn~ba    ǎmís~~~~.

    མདོ་~འོ  གསུམ་~ལ་  རྨུ་~འ    ཐག~འེ   འཐེན་~པ་   འརྨིས~~~~

    dò~ǒ    sùm~la  mú~ǔ    tag~ě  tèn~ba    ǎmís~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~ འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~འོ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ    ǒ~ ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

            ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě yag~baxěg   mís~~~gǒ,

ཐང་~འང    གསུམ་~ལ་  རྡོ་འོ    འབུམ~འུམ   བརྩིགས་~པ་   འརྨིས~~~~

taŋ~ǎŋ    sùm~la  dóǒ    bùm~ǔm   zig~ba    ǎmís~~~~.

    ཐང་~འང    གསུམ་~ལ་  རྡོ་འོ    འབུམ~འུམ   བརྩིགས་~པ་   འརྨིས~~~~

    taŋ~ǎŋ    sùm~la  dóǒ    bùm~ǔm   zig~ba    ǎmís~~~~.

འོ~འོ  འོ་~   འོ~འོ   འོ~ འོ~འོ   འོ~འོ  འོ་~ལ

ǒ~ǒ ǒ~   ǒ~ǒ    ǒ~ ǒ~ǒ ǒ~ǒ ǒ~ǒ

                འོ   འོ~འོ  འེ~   འེ~འེ འོ~འོའོ་   འོ~~~འོ

                ǒ  ǒ~ǒ  e~   e~e   ǒ~ǒǒ     ǒ~~~ǒ,

འོ~འོ   འོ~འོ  འོ~འོ    འོ~འོ   འོ~འོ   འོའོ~~~~

ǒ~ǒ    ǒ~ǒ ǒ~ǒ    ǒ~ǒ ǒ~ǒ    ǒǒ~~~~.

    འོ~འོ   འོ~འོ  འོ~འོ    འོ~འོ   འོ~འོ   འོའོ~~~~

    ǒ~ǒ    ǒ~ǒ ǒ~ǒ    ǒ~ǒ ǒ~ǒ    ǒǒ~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~ འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~ལ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ    ǒ~ ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

            ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě yag~baxěg   mís~~~gǒ,

ཆུ་~འུ    གསུམ་~ལ་  ཟམ་~འམ     པ་~   འཕངས་~པ་   འརྨིས~~~~

qu~ǔ    sùm~la  sǎm~ǎm    ba~ǎ   pàŋ~ba    ǎmís~~~~.

    ཆུ་~འུ    གསུམ་~ལ་  ཟམ་~འམ     པ་~   འཕངས་~པ་   འརྨིས~~~~

    qu~ǔ    sùm~la  sǎm~ǎm    ba~ǎ   pàŋ~ba    ǎmís~~~~.