Zhoyang

ཞོ་གཡང་།

Dorje Tashi

རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།

Autoplay

ཞོ་གཡང་།
Xǒ-yáŋ

    ཐེ་བོའི་དམངས་གླུ།

    གཞས་པ་  རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།

    xás-ba    dór-jé ta-xis

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~  འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~ལ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                    ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ   ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

                    ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě   yag~baxěg   mís~~~gǒ,

    ཁེས་~འེས  གསུམ་~ལ་  ལབ་~འ    རྩེ་~འེ   གཏོད་~པ་   འརྨིས~~~~

    kes~ ěs   sùm~la  lab~ǎ   ze~ě   dod~ba   ǎmís~~~~.

        ཁེས་~འེས  གསུམ་~ལ་  ལབ་~འ    རྩེ་~འེ   གཏོད་~པ་   འརྨིས~~~~

        kes~ ěs   sùm~la  lab~ǎ   ze~ě   dod~ba   ǎmís~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~  འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~འོ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                    ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ   ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

                    ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě   yag~baxěg   mís~~~gǒ,

    མདོ་~འོ  གསུམ་~ལ་  རྨུ་~འ    ཐག~འེ   འཐེན་~པ་   འརྨིས~~~~

    dò~ǒ   sùm~la  mu~ ǔ    tag~ě    tèn~ba   ǎmís~~~~.

        མདོ་~འོ  གསུམ་~ལ་  རྨུ་~འ    ཐག~འེ   འཐེན་~པ་   འརྨིས~~~~

        dò~ǒ    sùm~la  mú~ǔ    tag~ě    tèn~ba   ǎmís~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~  འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~འོ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                    ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ   ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

                    ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě   yag~baxěg   mís~~~gǒ,

    ཐང་~འང    གསུམ་~ལ་  རྡོ་འོ    འབུམ~འུམ   བརྩིགས་~པ་   འརྨིས~~~~

    taŋ~ǎŋ   sùm~la  dóǒ    bùm~ǔm   zig~ba   ǎmís~~~~.

        ཐང་~འང    གསུམ་~ལ་  རྡོ་འོ    འབུམ~འུམ   བརྩིགས་~པ་   འརྨིས~~~~

        taŋ~ǎŋ   sùm~la  dóǒ    bùm~ǔm   zig~ba   ǎmís~~~~.

འོ~འོ  འོ་~   འོ~འོ   འོ~  འོ~འོ   འོ~འོ  འོ་~ལ

ǒ~ǒ  ǒ~   ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~ǒ   ǒ~ǒ  ǒ~ǒ

                    འོ   འོ~འོ   འེ~   འེ~འེ   འོ~འོའོ་   འོ~~~འོ

                    ǒ~ǒ   e~   e~e   ǒ~ǒǒ   ǒ~~~ǒ,

    འོ~འོ   འོ~འོ  འོ~འོ    འོ~འོ   འོ~འོ   འོའོ~~~~

    ǒ~ǒ ǒ~ǒ  ǒ~ǒ    ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒǒ~~~~.

        འོ~འོ   འོ~འོ  འོ~འོ    འོ~འོ   འོ~འོ   འོའོ~~~~

        ǒ~ǒ ǒ~ǒ  ǒ~ǒ    ǒ~ǒ   ǒ~ǒ   ǒǒ~~~~.

ཞོ་~གཡང་ འོ་~   འོ~འོ   འོ~  འོ~འོ  མདང་~དགོང་ འོ་~ལ

xǒ~yáŋ ǒ~   ǒ~ǒ   ǒ~  ǒ~ǒ  dàŋ~góŋ ǒ~la

                    ངས་~  རྨི་ལམ་~ འེ~ འེ~འེ   ཡག་~པ་ཞིག་ རྨིས~~~གོ

                    ŋas~  mí-lam~ ě~ ě~ě   yag~baxěg   mís~~~gǒ,

    ཆུ་~འུ    གསུམ་~ལ་  ཟམ་~འམ     པ་~   འཕངས་~པ་   འརྨིས~~~~

    qu~ǔ   sùm~la  sǎm~ǎm    ba~ǎ   pàŋ~ba   ǎmís~~~~.

        ཆུ་~འུ    གསུམ་~ལ་  ཟམ་~འམ     པ་~   འཕངས་~པ་   འརྨིས~~~~

        qu~ǔ   sùm~la  sǎm~ǎm    ba~ǎ   pàŋ~ba   ǎmís~~~~.