Zimmed Odnang

གཟིམས་མེད་ཀྱི་འོད་སྣང་།

Without Sleeping Always in Light

Norzin Kyi

ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

Autoplay

གཟིམས་མེད་ཀྱི་འོད་སྣང་།
sìm-med hǒd-nàŋ

    གཞས་ཚིག་    ཁ་སྒང་སྦྱིན་འབངས།

    གཞས་གདངས་    ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    གཞས་མ་    ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

    nor-zìn gyid

ཐུགས་~བརྩེ་བའི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   འཛུམ་~ཞལ་   དྲོན་~མོ།

tug~ze-vai   kyed~gyi   zùm~xǎl   drǒn~mo,

    སྙིང་~བརྩེ་བའི་  ཁྱེད་~ཀྱི་   གསུང་~སྐད་   སྙན་~མོ འོ~

    ñìŋ~ze-vai  kyed~gyi   sùŋ~gad   ñàn~mo ǒ~,

མཐོ་~བ་   གངས་~རི་   ལ~འ~།   དམའ་བ་   མཚོ་~མོ་  ལ~འ~ནི

tò~va   gǎŋ~ri   la~ǎ~,   má-va   cò~mo  la~ǎ~ni,

    ཉི་ཟླའི་  འོད་~ལ་  འཆར་~ནས་  འཛུམས་~ཀྱིས་  འཁྱིལ་~ཡོད།

    ñi-dái  hǒd~la  qàr~nas  zùm~gyis  kyìl~yod.

        ཁྱེད་~ནི་   འཛམ་~གླིང་   དབུ་~ཁྲིད་   ཡིན~འིན~

        kyed~ni   zàm~líŋ  wú~trid   yin~ĭn~,

            ཁྱེད་~ནི་  དམ་~པའི   བླ་~སྲོག་   ཡིན~།

            kyed~ni   dǎm~bai    lá~sòg   yin~.

    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་

    o...    o...    o...

ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

    ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   བྲག་~རི་  འི~ཞིག~འིག~

    kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   drǎg~ri  ĭ~xĭg~ĭg~.

        ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

        lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

            ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   བྲག་~རི་  འི~ཞིག~འིག~

            kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   drǎg~ri ĭ~xĭg~ĭg~.

མ་~སྐྱེ་འགྲོ་   རང་~བྱུང་   འཛུམ་~གྱིས་   སྐྱོང་~བཞིན།

ma~gye-drò   raŋ~jyǔŋ   zùm~gyis   gyoŋ~xín,

    མཐར་~གྲུབ་མཐའ་  བར་~ལ་   བརྩེ་~བ་   བསྐྲུན་~བཞིན འོ~  །

    tàr~drǔb-tà  bǎr~la   ze~va   drun~xín ǒ~,

ཆེ་~བ་   མིའི་~རིགས་   ལ~འ~།   ཆུང་བ་   འབུ་~སྲིན་  ལ~འ~ནི

qe~va   mii~rig   la~ǎ~,   quŋ-va   bù~sìn  la~ǎ~ni,

    རང་དབང་  འཚོ་~བའི་  གཞིས་~ཁྱིམ་  ཁྱེད་~ཀྱིས་  བརྩིགས་~ཡོད།

    raŋ-wáŋ  cò~vai  xís~kyim  kyed~kyis  zig~yod

        ཁྱེད་ནི་   བདེ་~སྐྱིད་   གཞི་~མ་   ཡིན~འིན~

        kyed-ni   dé~gyid   xí~ma   yin~ĭn~,

            ཁྱེད་ནི་   བདེན་~པའི་   འོད་~སྣང་~   ཡིན~།

           kyed-ni   dén~bai   hǒd~nàŋ~   yin~.

    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་

    o...    o...    o...

ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

    ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   འོད་~སྣང་  འང~ཞིག~འིག~

    kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   hǒd~nàŋ  aŋ~xĭg~ĭg~.

        ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

        lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔ~ gyùr~na  ǎ-yaŋ~,

            ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   འོད་~སྣང་  འང~ཞིག~འིག~

            kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   hǒd~nàŋ  aŋ~xĭg~ĭg~.

ཐུགས་~བརྩེ་བའི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   འཛུམ་~ཞལ་   དྲོན་~མོ།

tug~ze-vai   kyed~gyi   zùm~xǎl   drǒn~mo,

    སྙིང་~བརྩེ་བའི་  ཁྱེད་~ཀྱི་   གསུང་~སྐད་   སྙན་~མོ འོ~

    ñìŋ~ze-vai  kyed~gyi   sùŋ~gad   ñàn~mo ǒ~,

མཐོ་~བ་   གངས་~རི་   ལ~འ~།   དམའ་བ་   མཚོ་~མོ་  ལ~འ~ནི

tò~va   gǎŋ~ri   la~ǎ~,   má-va   cò~mo  la~ǎ~ni,

    ཉི་ཟླའི་  འོད་~ལ་  འཆར་~ནས་  འཛུམས་~ཀྱིས་  འཁྱིལ་~ཡོད།

    ñi-dái  hǒd~la  qàr~nas  zùm~gyis  kyìl~yod.

        ཁྱེད་~ནི་   འཛམ་~གླིང་   དབུ་~ཁྲིད་   ཡིན~འིན~

        kyed~ni   zàm~líŋ  wú~trid   yin~ĭn~,

            ཁྱེད་~ནི་  དམ་~པའི   བླ་~སྲོག་   ཡིན~།

            kyed~ni   dǎm~bai    lá~sòg   yin~.

    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་

    o...    o...    o...

ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

    ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   བྲག་~རི་  འི~ཞིག~འིག~

    kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   drǎg~ri  ĭ~xĭg~ĭg~.

        ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

        lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

            ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   བྲག་~རི་  འི~ཞིག~འིག~

            kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   drǎg~ri ĭ~xĭg~ĭg~.

མ་~སྐྱེ་འགྲོ་   རང་~བྱུང་   འཛུམ་~གྱིས་   སྐྱོང་~བཞིན།

ma~gye-drò   raŋ~jyǔŋ   zùm~gyis   gyoŋ~xín,

    མཐར་~གྲུབ་མཐའ་  བར་~ལ་   བརྩེ་~བ་   བསྐྲུན་~བཞིན འོ~  །

    tàr~drǔb-tà  bǎr~la   ze~va   drun~xín ǒ~,

ཆེ་~བ་   མིའི་~རིགས་   ལ~འ~།   ཆུང་བ་   འབུ་~སྲིན་  ལ~འ~ནི

qe~va   mii~rig   la~ǎ~,   quŋ-va   bù~sìn  la~ǎ~ni,

    རང་དབང་  འཚོ་~བའི་  གཞིས་~ཁྱིམ་  ཁྱེད་~ཀྱིས་  བརྩིགས་~ཡོད།

    raŋ-wáŋ  cò~vai  xís~kyim  kyed~kyis  zig~yod

        ཁྱེད་ནི་   བདེ་~སྐྱིད་   གཞི་~མ་   ཡིན~འིན~

        kyed-ni   dé~gyid   xí~ma   yin~ĭn~,

            ཁྱེད་ནི་   བདེན་~པའི་   འོད་~སྣང་~   ཡིན~།

           kyed-ni   dén~bai   hǒd~nàŋ~   yin~.

    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་    ཨོ་་་་

    o...    o...    o...

ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔgyùr~na  ǎ-yaŋ~,

    ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   འོད་~སྣང་  འང~ཞིག~འིག~

    kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   hǒd~nàŋ  aŋ~xĭg~ĭg~.

        ལོ་~ ཟླ་~བ་   ཅི་~འདྲ་  འགྱུར་~ འུ་འགྱུར་~ན་  འ་ཡང་~།

        lo~ dá~va   ji~drà  gyùr~ ǔ~ gyùr~na  ǎ-yaŋ~,

            ཁྱེད་ནི་  ཞུམ་~པ་  མེད་~ འེད་པའི་༑   འོད་~སྣང་  འང~ཞིག~འིག~

            kyed-ni  xǔn~ba  med~ ěd-bai༑   hǒd~nàŋ  aŋ~xĭg~ĭg~.